IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Windows-1257 character set table

Windows-1257, Cp1257 Windows Baltic

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
WINDOWS-1257
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€€
129 
130‚‚
131ƒƒ
132„„
133……
134††
135‡‡
136ˆˆ
137‰‰
138ŠŠ
139‹‹
140ŒŒ
141 ¨
142ŽŽ
143 ¸
144 
145‘‘
146’’
147““
148””
149••
150––
151——
152˜˜
153™™
154šš
155››
156œœ
157 ¯
158žž
159ŸŸ
160   
161
162¢¢¢
163£££
164¤¤¤
165
166¦¦¦
167§§§
168ØØØ
169©©©
170ŖŖ
171«««
172¬¬¬
173­­­
174®®®
175ÆÆÆ
176°°°
177±±±
178²²²
179³³³
180´´´
181µµµ
182¶¶
183···
184øøø
185¹¹¹
186ŗŗ
187»»»
188¼¼¼
189½½½
190¾¾¾
191æææ
CHAR.
NUM.
WINDOWS-1257
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ĄĄ
193ĮĮ
194ĀĀ
195ĆĆ
196ÄÄÄ
197ÅÅÅ
198ĘĘ
199ĒĒ
200ČČ
201ÉÉÉ
202ŹŹ
203ĖĖ
204ĢĢ
205ĶĶ
206ĪĪ
207ĻĻ
208ŠŠŠ
209ŃŃ
210ŅŅ
211ÓÓÓ
212ŌŌ
213ÕÕÕ
214ÖÖÖ
215×××
216ŲŲ
217ŁŁ
218ŚŚ
219ŪŪ
220ÜÜÜ
221ŻŻ
222ŽŽ
223ßßß
224ąą
225įį
226āā
227ćć
228äää
229ååå
230ęę
231ēē
232čč
233ééé
234źź
235ėė
236ģģ
237ķķ
238īī
239ļļ
240ššš
241ńń
242ņņ
243óóó
244ōō
245õõõ
246ööö
247÷÷÷
248ųų
249łł
250śś
251ūū
252üüü
253żż
254žž
255˙˙

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
WINDOWS-1257
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
WINDOWS-1257
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top