IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Iso-8859-4 character set table

ISO-8859-4, Latin alphabet part 4 Scandinavia/Baltics (and others not in ISO-8859-1)

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-4
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ĄĄ
162ĸĸ
163ŖŖ
164¤¤¤
165ĨĨ
166ĻĻ
167§§§
168¨¨¨
169ŠŠŠ
170ĒĒ
171ĢĢ
172ŦŦ
173­­­
174ŽŽ
175¯¯¯
176°°°
177ąą
178˛˛
179ŗŗ
180´´´
181ĩĩ
182ļļ
183ˇˇ
184¸¸¸
185ššš
186ēē
187ģģ
188ŧŧ
189ŊŊ
190žž
191ŋŋ
CHAR.
NUM.
ISO-8859-4
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ĀĀ
193ÁÁÁ
194ÂÂÂ
195ÃÃÃ
196ÄÄÄ
197ÅÅÅ
198ÆÆÆ
199ĮĮ
200ČČ
201ÉÉÉ
202ĘĘ
203ËËË
204ĖĖ
205ÍÍÍ
206ÎÎÎ
207ĪĪ
208ĐĐ
209ŅŅ
210ŌŌ
211ĶĶ
212ÔÔÔ
213ÕÕÕ
214ÖÖÖ
215×××
216ØØØ
217ŲŲ
218ÚÚÚ
219ÛÛÛ
220ÜÜÜ
221ŨŨ
222ŪŪ
223ßßß
224āā
225ááá
226âââ
227ããã
228äää
229ååå
230æææ
231įį
232čč
233ééé
234ęę
235ëëë
236ėė
237ííí
238îîî
239īī
240đđ
241ņņ
242ōō
243ķķ
244ôôô
245õõõ
246ööö
247÷÷÷
248øøø
249ųų
250úúú
251ûûû
252üüü
253ũũ
254ūū
255˙˙

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-4
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-4
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top