IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Iso-8859-3 character set table

ISO-8859-3, Latin alphabet part 3 SE Europe, Esperanto, miscellaneous others

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-3
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ĦĦ
162˘˘
163£££
164¤¤¤
165
166ĤĤ
167§§§
168¨¨¨
169İİ
170ŞŞ
171ĞĞ
172ĴĴ
173­­­
174
175ŻŻ
176°°°
177ħħ
178²²²
179³³³
180´´´
181µµµ
182ĥĥ
183···
184¸¸¸
185ıı
186şş
187ğğ
188ĵĵ
189½½½
190
191żż
CHAR.
NUM.
ISO-8859-3
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ÀÀÀ
193ÁÁÁ
194ÂÂÂ
195
196ÄÄÄ
197ĊĊ
198ĈĈ
199ÇÇÇ
200ÈÈÈ
201ÉÉÉ
202ÊÊÊ
203ËËË
204ÌÌÌ
205ÍÍÍ
206ÎÎÎ
207ÏÏÏ
208
209ÑÑÑ
210ÒÒÒ
211ÓÓÓ
212ÔÔÔ
213ĠĠ
214ÖÖÖ
215×××
216ĜĜ
217ÙÙÙ
218ÚÚÚ
219ÛÛÛ
220ÜÜÜ
221ŬŬ
222ŜŜ
223ßßß
224ààà
225ááá
226âââ
227
228äää
229ċċ
230ĉĉ
231ççç
232èèè
233ééé
234êêê
235ëëë
236ììì
237ííí
238îîî
239ïïï
240
241ñññ
242òòò
243óóó
244ôôô
245ġġ
246ööö
247÷÷÷
248ĝĝ
249ùùù
250úúú
251ûûû
252üüü
253ŭŭ
254ŝŝ
255˙˙

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-3
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-3
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top