IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Iso-8859-2 character set table

ISO-8859-2, Latin alphabet part 2 Eastern Europe

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-2
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ĄĄ
162˘˘
163ŁŁ
164¤¤¤
165ĽĽ
166ŚŚ
167§§§
168¨¨¨
169ŠŠŠ
170ŞŞ
171ŤŤ
172ŹŹ
173­­­
174ŽŽ
175ŻŻ
176°°°
177ąą
178˛˛
179łł
180´´´
181ľľ
182śś
183ˇˇ
184¸¸¸
185ššš
186şş
187ťť
188źź
189˝˝
190žž
191żż
CHAR.
NUM.
ISO-8859-2
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ŔŔ
193ÁÁÁ
194ÂÂÂ
195ĂĂ
196ÄÄÄ
197ĹĹ
198ĆĆ
199ÇÇÇ
200ČČ
201ÉÉÉ
202ĘĘ
203ËËË
204ĚĚ
205ÍÍÍ
206ÎÎÎ
207ĎĎ
208ĐĐ
209ŃŃ
210ŇŇ
211ÓÓÓ
212ÔÔÔ
213ŐŐ
214ÖÖÖ
215×××
216ŘŘ
217ŮŮ
218ÚÚÚ
219ŰŰ
220ÜÜÜ
221ÝÝÝ
222ŢŢ
223ßßß
224ŕŕ
225ááá
226âââ
227ăă
228äää
229ĺĺ
230ćć
231ççç
232čč
233ééé
234ęę
235ëëë
236ěě
237ííí
238îîî
239ďď
240đđ
241ńń
242ňň
243óóó
244ôôô
245őő
246ööö
247÷÷÷
248řř
249ůů
250úúú
251űű
252üüü
253ýýý
254ţţ
255˙˙

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-2
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-2
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top