Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 

Iso-8859-16 character set table

ISO-8859-16, Central, Eastern and Southern European languages (Albanian, Croatian, Hungarian, Polish, Romanian, Serbian and Slovenian, but also French, German, Italian and Irish Gaelic

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-16
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ĄĄ
162ąą
163ŁŁ
164€€
165„„
166ŠŠŠ
167§§§
168ššš
169©©©
170ȘȘ
171«««
172ŹŹ
173­­­
174źź
175ŻŻ
176°°°
177±±±
178ČČ
179łł
180ŽŽ
181””
182¶¶
183···
184žž
185čč
186șș
187»»»
188ŒŒŒ
189œœœ
190ŸŸŸ
191żż
CHAR.
NUM.
ISO-8859-16
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ÀÀÀ
193ÁÁÁ
194ÂÂÂ
195ĂĂ
196ÄÄÄ
197ĆĆ
198ÆÆÆ
199ÇÇÇ
200ÈÈÈ
201ÉÉÉ
202ÊÊÊ
203ËËË
204ÌÌÌ
205ÍÍÍ
206ÎÎÎ
207ÏÏÏ
208ĐĐ
209ŃŃ
210ÒÒÒ
211ÓÓÓ
212ÔÔÔ
213ŐŐ
214ÖÖÖ
215ŚŚ
216ŰŰ
217ÙÙÙ
218ÚÚÚ
219ÛÛÛ
220ÜÜÜ
221ĘĘ
222ȚȚ
223ßßß
224ààà
225ááá
226âââ
227ăă
228äää
229ćć
230æææ
231ççç
232èèè
233ééé
234êêê
235ëëë
236ììì
237ííí
238îîî
239ïïï
240đđ
241ńń
242òòò
243óóó
244ôôô
245őő
246ööö
247śś
248űű
249ùùù
250úúú
251ûûû
252üüü
253ęę
254țț
255ÿÿÿ

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-16
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-16
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top