IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Iso-8859-11 character set table

ISO-8859-11, Thai

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-11
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ก
162ข
163ฃ
164ค
165ฅ
166ฆ
167ง
168จ
169ฉ
170ช
171ซ
172ฌ
173ญ
174ฎ
175ฏ
176ฐ
177ฑ
178ฒ
179ณ
180ด
181ต
182ถ
183ท
184ธ
185น
186บ
187ป
188ผ
189ฝ
190พ
191ฟ
CHAR.
NUM.
ISO-8859-11
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ภ
193ม
194ย
195ร
196ฤ
197ล
198ฦ
199ว
200ศ
201ษ
202ส
203ห
204ฬ
205อ
206ฮ
207ฯ
208ะ
209ั
210า
211ำ
212ิ
213ี
214ึ
215ื
216ุ
217ู
218ฺ
219
220
221
222
223฿฿
224เ
225แ
226โ
227ใ
228ไ
229ๅ
230ๆ
231็
232่
233้
234๊
235๋
236์
237ํ
238๎
239๏
240๐
241๑
242๒
243๓
244๔
245๕
246๖
247๗
248๘
249๙
250๚
251๛
252
253
254
255

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-11
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-11
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top