Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 

Iso-8859-10 character set table

ISO-8859-10, Latin 6 Lappish, Nordic, Eskimo The Nordic languages

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-10
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128€
129 
130‚
131ƒƒ
132„
133…
134†
135‡
136ˆˆ
137‰
138ŠŠ
139‹
140ŒŒ
141 
142ŽŽ
143 
144 
145‘
146’
147“
148”
149•
150–
151—
152˜˜
153™
154šš
155›
156œœ
157 
158žž
159ŸŸ
160   
161ĄĄ
162ĒĒ
163ĢĢ
164ĪĪ
165ĨĨ
166ĶĶ
167§§§
168ĻĻ
169ĐĐ
170ŠŠŠ
171ŦŦ
172ŽŽ
173­­­
174ŪŪ
175ŊŊ
176°°°
177ąą
178ēē
179ģģ
180īī
181ĩĩ
182ķķ
183···
184ļļ
185đđ
186ššš
187ŧŧ
188žž
189―
190ūū
191ŋŋ
CHAR.
NUM.
ISO-8859-10
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192ĀĀ
193ÁÁÁ
194ÂÂÂ
195ÃÃÃ
196ÄÄÄ
197ÅÅÅ
198ÆÆÆ
199ĮĮ
200ČČ
201ÉÉÉ
202ĘĘ
203ËËË
204ĖĖ
205ÍÍÍ
206ÎÎÎ
207ÏÏÏ
208ÐÐÐ
209ŅŅ
210ŌŌ
211ÓÓÓ
212ÔÔÔ
213ÕÕÕ
214ÖÖÖ
215ŨŨ
216ØØØ
217ŲŲ
218ÚÚÚ
219ÛÛÛ
220ÜÜÜ
221ÝÝÝ
222ÞÞÞ
223ßßß
224āā
225ááá
226âââ
227ããã
228äää
229ååå
230æææ
231įį
232čč
233ééé
234ęę
235ëëë
236ėė
237ííí
238îîî
239ïïï
240ððð
241ņņ
242ōō
243óóó
244ôôô
245õõõ
246ööö
247ũũ
248øøø
249ųų
250úúú
251ûûû
252üüü
253ýýý
254þþþ
255ĸĸ

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
ISO-8859-10
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
ISO-8859-10
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top