Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 

Cp863 character set table

CP 863, IBM 00863, OEM 863, MS-DOS French Canada (nder MS-DOS to write French language (mainly in Quebec)

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
CP863
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128ۂ
129 ü
130‚é
131ƒƒâ
132„Â
133…à
134†¶
135‡ç
136ˆˆê
137‰ë
138ŠŠè
139‹ï
140ŒŒî
141 
142ŽŽÀ
143 §
144 É
145‘È
146’Ê
147“ô
148”Ë
149•Ï
150–û
151—ù
152˜˜¤
153™Ô
154ššÜ
155ݢ
156œœ£
157 Ù
158žžÛ
159ŸŸƒ
160¦¦¦
161´´´
162óóó
163úúú
164¨¨¨
165¸¸¸
166³³³
167¯¯¯
168ÎÎÎ
169⌐
170¬¬¬
171½½½
172¼¼¼
173¾¾¾
174«««
175»»»
176░
177▒
178▓
179│
180┤
181╡
182╢
183╖
184╕
185╣
186║
187╗
188╝
189╜
190╛
191┐
CHAR.
NUM.
CP863
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192└
193┴
194┬
195├
196─
197┼
198╞
199╟
200╚
201╔
202╩
203╦
204╠
205═
206╬
207╧
208╨
209╤
210╥
211╙
212╘
213╒
214╓
215╫
216╪
217┘
218┌
219█
220▄
221▌
222▐
223▀
224ααα
225ßßß
226ΓΓΓ
227πππ
228ΣΣΣ
229σσσ
230µµµ
231τττ
232ΦΦΦ
233ΘΘΘ
234ΩΩΩ
235δδδ
236∞∞
237φφφ
238εεε
239∩∩
240≡≡
241±±±
242≥≥
243≤≤
244⌠
245⌡
246÷÷÷
247≈≈
248°°°
249∙
250···
251√√
252ⁿ
253²²²
254■
255   

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
CP863
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
CP863
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top