IT tools. scripts:
dot  Encrypt, decrypt text 
dot  Programming, scripts 
search

 
 
 
 

Cp852 character set table

CP 852, IBM 00852, OEM 852 (Latin II), MS-DOS Latin 2 (used under MS-DOS to write Central European languages - Bosnian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Serbian or Slovak)

Extended ASCII characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
CP852
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
128ۂ
129 ü
130‚é
131ƒƒâ
132„ä
133…
134†
135‡ç
136ˆˆ
137‰ë
138ŠŠ
139‹
140ŒŒî
141 
142ŽŽÄ
143 
144 É
145‘
146’
147“ô
148”ö
149•
150–
151—
152˜˜
153™Ö
154ššÜ
155›
156œœ
157 
158žž×
159ŸŸ
160ááá
161ííí
162óóó
163úúú
164ĄĄ
165ąą
166ŽŽ
167žž
168ĘĘ
169ęę
170¬¬¬
171źź
172ČČ
173şş
174«««
175»»»
176░
177▒
178▓
179│
180┤
181ÁÁÁ
182ÂÂÂ
183ĚĚ
184ŞŞ
185╣
186║
187╗
188╝
189ŻŻ
190żż
191┐
CHAR.
NUM.
CP852
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
192└
193┴
194┬
195├
196─
197┼
198ĂĂ
199ăă
200╚
201╔
202╩
203╦
204╠
205═
206╬
207¤¤¤
208đđ
209ĐĐ
210ĎĎ
211ËËË
212ďď
213ŇŇ
214ÍÍÍ
215ÎÎÎ
216ěě
217┘
218┌
219█
220▄
221ŢŢ
222ŮŮ
223▀
224ÓÓÓ
225ßßß
226ÔÔÔ
227ŃŃ
228ńń
229ňň
230ŠŠŠ
231ššš
232ŔŔ
233ÚÚÚ
234ŕŕ
235ŰŰ
236ýýý
237ÝÝÝ
238ţţ
239´´´
240­­­
241˝˝
242˛˛
243ˇˇ
244˘˘
245§§§
246÷÷÷
247¸¸¸
248°°°
249¨¨¨
250˙˙
251űű
252ŘŘ
253řř
254■
255   

ASCII Printable characters, codes, table, values

CHAR.
NUM.
CP852
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
32[space]&#32
33!&#33
34"&#34"
35#&#35
36$&#36
37%&#37
38&&#38&
39'&#39
40(&#40
41)&#41
42*&#42
43+&#43
44,&#44
45-&#45
46.&#46
47/&#47
480&#48
491&#49
502&#50
513&#51
524&#52
535&#53
546&#54
557&#55
568&#56
579&#57
58:&#58
59;&#59
60<&#60&lt;
61=&#61
62>&#62&gt;
63?&#63
64@&#64
65A&#65
66B&#66
67C&#67
68D&#68
69E&#69
70F&#70
71G&#71
72H&#72
73I&#73
74J&#74
75K&#75
76L&#76
77M&#77
78N&#78
79O&#79
CHAR.
NUM.
CP852
CHARACTER
HTML EntityHTML SPECIAL
CHARACTER
80P&#80
81Q&#81
82R&#82
83S&#83
84T&#84
85U&#85
86V&#86
87W&#87
88X&#88
89Y&#89
90Z&#90
91[&#91
92\&#92
93]&#93
94^&#94
95_&#95
96`&#96
97a&#97
98b&#98
99c&#99
100d&#100
101e&#101
102f&#102
103g&#103
104h&#104
105i&#105
106j&#106
107k&#107
108l&#108
109m&#109
110n&#110
111o&#111
112p&#112
113q&#113
114r&#114
115s&#115
116t&#116
117u&#117
118v&#118
119w&#119
120x&#120
121y&#121
122z&#122
123{&#123
124|&#124
125}&#125
126~&#126
127(DEL, rubout)&#127

Device Control Characters

CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
0NUL null character&#0;
1ctrl-A (SOH) start of header&#1;
2ctrl-B (STX) start of text&#2;
3ctrl-C (INTR, ETX) end of text&#3;
4ctrl-D (EOF, EOT) end of transmission&#4;
5ctrl-E (ENQ) enquiry&#5;
6ctrl-F (ACK) acknowledge&#6;
7ctrl-G (BEL) bell (ring)&#7;
8ctrl-H (BKSP, BS) backspace&#8;
9ctrl-I (TAB, HT) horizontal tab&#9;
10ctrl-J (LF) line feed&#10;
11ctrl-K (VT) vertical tab&#11;
12ctrl-L (FF) form feed&#12;
13ctrl-M (CR) carriage return&#13;
14ctrl-N (SO) shift out&#14;
15ctrl-O (SI) shift in&#15;
CHAR.
NUM.
DESCRIPTIONHTML Entity
16ctrl-P (DLE) data link escape&#16;
17ctrl-Q (START, DC1) device control 1&#17;
18ctrl-R (DC2) device control 2&#18;
19ctrl-S (STOP, DC3) device control 3&#19;
20ctrl-T (DC4) device control 4&#20;
21ctrl-U (NAK) negative acknowledge&#21;
22ctrl-V (SYN) synchronize&#22;
23ctrl-W (ETB) end transmission block&#23;
24ctrl-X (CAN) cancel&#24;
25ctrl-Y (EM) end of medium&#25;
26ctrl-Z (SUB) substitute&#26;
27(ESC) escape&#27;
28(FS_ file separator&#28;
29(GS) group separator&#29;
30(RS_ record separator&#30;
31(US) unit separator&#31;
To top