TIME NOW
World current time now,
CALENDAR
Calendar monthly, yearly
login CONVERT LENGTH, DISTANCE
login CONVERT TEMPERATURE
login RANDOM GENERATORS
login DENSITY TO MASS TO VOLUME
login WORK CALCULATOR
login CALCULATE LIFE

Aramaic to English translator, dictionary


           Back to top words and phrases   Aramaic language game, exercise

Aramaic word lists
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 

TOP 10 Aramey words - vote for words :)
 Osu, Oshu, 'su  Yeshua (Jesus) 1024  
 Eh  This Letter is so sacred that it is not much employed. It represents the Eye of God 1017  
 Alaha  A word meaning God.(Compare the Moslem Allah) 1016  
 Abba  Father (Head of a Monastery) 1016  
 Amanil  Immanuel, Aumen-el (Jesus) 1012  
 Eesho, Oshu, Osu  Yeshua the Nazorean (Jesus) 1009  
 Alma  Age or eternity 1008  
 La  (I) Lishan - "the tongue which praises." 1006  
 Jemali  A reed hut with a pent roof 1006  
 T'a  (I) Tab 1004  


Guest:
The Aramaic language is a Semitic language closely related to Hebrew. Originally this language of the Aramaeans, it was used, in many dialectical forms, in Mesopotamia and Syria before 1000 B.C., and later became the lingua franca of the Middle East. Aram is the Hebrew word for ancient Syria. Aramaic survived the fall of Nineveh (612 B.C.) and Babylon (539 B.C.) and remained the official language of the Persian Empire (539-337 B.C.). Before the Christian era, Aramaic had become the language of the Jews in Palestine. Jesus preached in Aramaic, and parts of the Old Testament and much of the rabbinical literature were written in Aramaic language.

2013-08-05 04:52:05
Guest:
abracadabra - is Aramaic word too :)

2013-08-05 04:54:24
Anonymous:
Aramaic is Jesus language. Jesus (Ιησούς) in Amaraic was Yeshua ישוע.

2013-08-05 05:09:17
Guest:
Have faith and you shall be healed

2015-08-06 08:11:09
Guest:
I baptize you with water for repentance, but one who is more powerful than I is coming after me;

2015-08-19 02:50:54
Guest:
I ask jesus to bless my friend with luck and good fortune so that she can better provide for her family

2015-08-24 09:32:05
Adam:
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.

2015-09-11 09:44:22
Guest:
What is 'faith' in aramaic script?

2015-10-19 03:31:14
Mamber:
What is the word in Aramaic for "Beginning"

2016-01-11 08:05:53
Guest:
Hello,i need help with translation.I'd like the phrase " Rest in piece my little angel by the lord's side " translated into Aramaic using the Aramaic alphabets. can anyone please help.Regards
Johnny


2016-02-04 04:58:33
Guest:
How do you pronounce "Eli Eli lema sabachthani"

2016-03-20 02:20:10
Ann Onymous:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:24:49
Guest:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:25:06
princesswarrior4god:
I am looking for the ancient aramaic language translation that Jesus spoke.... I am looking for the phrase " Father forgive them for they know not what they do. Into thy hands I commit my spirit. it is finished" Can anyone translate this into aramaic for me or know what I can use to look up the proper language translator from english into aramaic?


2016-06-02 01:06:38
HELP!:
I'm looking for the translation of "awake my soul"

2016-06-28 05:56:23
guest:
as above so below?2016-07-29 03:00:07
anonymous:
ܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܕܒܢܝܢܫܐ ܐܡܠܠ ܘܒܕܡܠܐܟܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܗܘܝܬ ܠܝ ܢܚܫܐ ܕܙܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܗܒ ܩܠܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܝܘܬܐ ܘܐܕܥ ܐܪܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܟܠܗ ܝܕܥܬܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܟܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܫܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܝܬ ܒܝ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܕܡ ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ ܘܐܢ ܐܫܠܡ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪ ܐܢܐ ܚܘܒܐ ܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܗ ܘܒܣܝܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܚܣܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܓܫ ܘܠܐ ܡܬܚܬܪ ܘܠܐ ܣܥܪ ܕܒܗܬܬܐ ܘܠܐ ܒܥܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܬܦܝܪ ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ ܟܠ ܡܣܒܪ ܟܠ ܣܒܠ ܚܘܒܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܦܠ ܢܒܝܘܬܐ ܓܝܪ ܢܬܒܛܠܢ ܘܠܫܢܐ ܢܫܬܬܩܘܢ ܘܝܕܥܬܐ ܬܬܒܛܠ ܩܠܝܠ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܡܬܢܒܝܢ ܚܢܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܬܐܬܐ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܢܬܒܛܠ ܗܘ ܡܕܡ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ ܟܕ ܝܠܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܡܠܠ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ ܟܕ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܛܠܬ ܗܠܝܢ ܕܛܠܝܘܬܐ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܒܦܠܐܬܐ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ ܗܫܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܝܕܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܪܒ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܚܘܒܐ2016-08-04 08:53:21
KFK:
ܟܐܠܕ ܒܢ ܦܝܨܠ ܒܢ ܟܐܠܕ ܐܠܥܐܟܘܪ ܐܠܗܕܝܠܝ ܐܠܒܩܡܝ

2016-09-30 05:28:46
Jorge:
Looking if someone can translate " I Shall Not All Die" in Aramaic 
Please help. 

Thanks2016-10-03 08:27:41
saaaqi:
we need aramaic translator. 
for a paid job. 
contact me at [email protected]


2016-10-07 10:19:09
Anonymous:
What a crock of sh!t. 1st of all, how is Aramaic more closely related to Hebrew when it's practically Arabic? In fact, it is Arabic. And the reason Jesus spoke Aramaic and not Hebrew, is because he was Lebanese, not Jewish. He didn't even like Jews, who had a bounty on his head for exposing them as corrupt liars and imposters (aka the money changers he warned about) (aka the khazar's)).

And likely, it's someone Jewish claiming Aramaic is related to Hebrew (clearly and totally ignoring the fact that it's an Arabic dialect).

And here's another fact.  Jesus said "peace be upon" all day, everyday to everyone. In his native language of Aramaic it's pronounced "Assalamualaikum". The Bible clearly states it over and over, but ignores that fact.

But what do you expect from a book rewritten by and named after an openly homosexual King (King "flaming fag" James). Which makes it hilarious when Christians hold it in their hand while yelling about gays..  (definitely the most super retarded people on earth)

Mathew 26:39 (In the BIBLE) also states that he prayed on his face. How many Jews go around saying "Assalamualaikum" to everybody all day while praying on their face?  0.   Zero.    Zilch.  None. 

Also hilarious... Christians loving Jesus and hating Muslims,  lol. (pathetic people so far beyond super retarded) Purely comedy.


2016-10-12 01:21:32
Susanne wombacher:
I need a  translation from Aramaic to english please:" Wela Tahlan  ( wela tahlan l'nesyuna )


2016-11-24 12:26:24
Guest :
APPA KAPATHU "-APPA SUGAMA?

2016-11-27 07:58:58
Jedidiah:
I was wondering if someone could write in aramaic Jesus' quote from John 19:28 "I thirst." or "I am thirsty." 

2016-11-28 10:57:42
gareth:
Forget nothing forgive noone2016-12-03 01:40:43
Geust:
 I am, Emmanuel, Jesus, Christ Jesus translated into Aramaic. and the  number of the name
 


2016-12-03 08:59:35
Guest:
In response to Anonymous, dated 10/12 2016
 
Matthew 7:1-3
 
     Judge not that ye be not judged,for with what judgement ye judge, ye shall be judged and with what measure ye mete, it shall be measured unto you again.
     And seest thou the mote that is in thy brother's eye, and preceivest  not the beam that is thy own eye? Or how sayest thou to thy brother, suffer me to cast out the mote out of thine eye, and behold a beam is in thine own eye?                                                                                                                                                                  HYPOCRITE, first cast out the beam in thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.    (Geneva Bible 1599)
 
It's easier to judge others than see your own wrong, It's easier to judge other's than judge yourself. You have no eyes to see or ears to hear, I will pray for you brother, Jesus the Christ taught unconditional love for all not just some.


2016-12-03 09:24:13
bprice:
Luke's gospel records the shepherds hearing an angelic announcement.  It must have shocked Joseph to hear the shepherds speak words about his son they should not have known.  What are the Aramaic words translated "savior," "christ" and "lord"?

2016-12-06 11:45:09
D.K:
PLEASE COULD I HAVE THE ARAMAIC TRANSLATION FOR "I SHALL BE HEALED! " PLEASE THANKS

2016-12-07 08:07:49
nicholle:
id love the writing for "Talitha Koum" from the book of Mark "little girl, get up" in Galian Aramaic ... thank you!

2016-12-11 07:22:13
Trolius Maximus:
GIVE ME AN ENGLISH TO ARAMAIC TRANSLATOR OR I WILL CONSUME THIS WORLD IN CONFLAGRANT HELL-FIRE!! (...thanks)

--Beëlzebub


2017-01-21 11:36:02
Anonymous:
How is "gneration" in amaraic and how to pronounce it ?

2017-03-08 10:03:30
Guest:
Hi 
i am looking for the translation of "I am the lord thy god" in Amaraic. can anyone help me translating it?
Thanks2017-03-21 08:50:46
guest:
Eli, Eli, lemana shabakthani! (Mathew 27:46) is followed by My God,My God, for this I was spared!( text note concerning this phrase ( page 986,Holy Bible from the Ancient Eastern Text,Translated by George  M. Lamsa  (Translations from the Aramaic of the Peshitta text-Authorized Bible of the Church of the East, Library of Congress ISBN 0-06-064922)  is translator's 1. This was my destiny.

2017-03-23 09:45:32
guest:
E Eli, Eli, lemana shabakthani!{Mathew27:46) is translated "My God, my God, for this I was spared! translator's note 1. pg.986 Holy Bible  From the Ancient Eastern Text, ISBN 0-06-064922, reads "This was my destiny" in colloquial Aramaic/Syriac


2017-03-23 10:13:47
Guest:
Can you please translate this in English? Eli Eli lema sabachthani

2017-04-16 10:15:22
Guest:
I'm looking for Matthew in Aramaic 

2017-04-19 11:07:22
Guest:
can someone please help me please im begging all of you. please translate this into aramaic.. "Only God knows why" i would really appreciate it. 

2017-04-24 10:51:24
Guest:
What does Rahka en tu mean... spelling might be way wrong spelled it how it sounds to me... thank you!! 

2017-05-14 03:51:14
morgan:
I am Maran Eoshoa Msheeka


2017-05-16 07:37:57
Guest :
Greetings in the blessed name of Jesus and love from India.
 
My name is Kadmiel Kalyan Kumar 
 
If someone could translate my name into Aramaic I would be greatly appreciated. I wanted to see how does it look like in Aramaic.
 
Thank you.

Lecturer: What does your name means in Hindu? I know that kumar means prince.


2017-05-27 06:39:26
Mary:
I'm looking for an Aramaic translation (in both romanized and Syriac script if possible) of the following sentence: Your bride blushes beautifully. 

Thank you so much!!


2017-05-29 01:00:04
sidney:
how would you spell remember in aramaic? 


2017-05-30 05:03:22
guest:
Could anyone translate Mene, mene, tekel satana satana, i cannot for the life of me find out what it means


2017-06-01 07:16:54
Guest:
And now these three remain: 
faith, hope and love. 
But the greatest of these is love.  
1st Corinthians 13:13


I am trying to translate the above bible verse into written aramaic.  not concerned with pronunciation etc...just the verse written in aramaic.

Any help or advice would be appreciated.

Marty USA
949-616-8449


2017-06-13 07:31:05
Khan:
Proverbs 31:10: "Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies." Can someone translate this in aramaic?

2017-06-14 10:09:50
Guest:
I have searched for years for a phrase to be translated to Aramaic from English.  I want the translation because the phrase has personal meaning as well as spiritual.  Since the language Aramaic was Jesus language I want the translation.  Can anyone point me in the right direction?2017-07-17 12:17:14
Caleb:
I am hoping that someone can tell me what the Aramiac and then more correct English translation would be of 1 Corintians 3-5: "that Christ died for our sins according to the Scriptures, 4that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, 5"

I am wondering if the actual translation would be "for our sins" or "By our sins".

thank you in advance.
Caleb2017-07-26 12:26:08
Maria:
Hi can you please tell me who is written the name of jesus mother in aramaic?

2017-08-10 12:57:39
Aldo:
kntlamemny aedahsnak tieamnek airlesh mantnikak elohim

2017-08-15 07:20:10
Anil:
1) "Believe in me"
2) Believe in you"2017-08-16 06:50:36
Roisin:
Could someone please give me the aramaic text for 'Father into your hands I commend my spirit Luke 23:46.Thanks

2017-09-07 10:09:27
Aramaic-keen:
Hey everyone, 

I am looking for a transliteration of the following verse: 
there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel2017-09-25 10:57:06
Tom:
Need to translate this phrase into Aramaic:

"My grace is sufficient for you"

Thanks


2017-09-29 08:58:02
D4ftnt:
Could anyone give me script for the word for ... 
Corinthians 

Thanks


2017-10-03 01:34:04
Ed:
How does one say & write "I Love You" in Aramaic?

2017-10-11 05:01:06
FollowJesus :):
Jasher 23:38 ויאמר לו אברהם ויאמר אליו יהוה לך נלחם, השטן, התחננו מאיתנו כי אנחנו הולכים על-ידי פקודותיו של אלוהים.


:)
2017-11-17 01:38:22
Melanie:
Hi. Can anyone translate the following into aramaic for me?

Natalie 
4.12.15

(Its a date of birth 4th December 2015)


2017-11-20 09:36:23
Guest:
From Wikipedia:

Eli, Eli, lema sabachthani (Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ σαβαχθανί) Matthew 27:46 Around the ninth hour, Jesus shouted in a loud voice, saying "Eli, Eli, lema sabachthani?" which is, "My God, my God, why have you forsaken me?" Mark 15:34 And at the ninth hour, Jesus shouted in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" which is translated, "My God, my God, for what have you forsaken me?" ..... More
 

2017-11-26 06:18:38
Yvette:
Where can I get the aramaic version of the song "Silent night"  perhaps in english phonetic.
  


2017-12-10 10:45:09
Co-Spirit:
Love to you all

2017-12-17 01:52:35
Michael:
I’m looking for Aramaic what Jesus said to Peter son of Simon. Do you love me peter three times he asked. What is the true meaning of Jesus’ love when speaking to Peter in Aramaic 

2017-12-22 01:29:15
Liliana Ramey :
Please help, I need the translation from English to Aramaic of the following:

Peace starts with me.


2017-12-22 05:54:39
Staci:
I was told במרומא​ means "at the same level".  Is this correct?

2018-01-07 04:05:01
Guest:
If anyone here can help me, I would really, really appreciate it.

I am looking for the translation in Aramaic lettering for "I am worthy".

If at all possible, in 32 point type or larger. 

Please email it to [email protected].

I thank you kindly.


2018-01-20 07:24:03
sam:
מֵימְרִי קְֹדָמָך יְהָך וְשֻׁורַיָא אְכַבֵישׁ דַשִׁין דִנחָשׁ אְתַבַר וְעָבְרִין דְבַרזַל
I want this to be translated


2018-02-03 11:22:11
Guest:
How is "the one with godly knowledge" said in Aramaic?

2018-02-05 07:47:34
Tom:
Please translate: until death do part us 

2018-02-11 06:31:51
anish:
can anyone please tell me the aramaic word for number 101 and its pronunciation in english

2018-02-12 08:35:38
Una:
Can someone tell me the word "Love" in Aramic and pronounce it? Please.

2018-02-14 06:09:54
Carlos:
How do you say. I rebuke in the name of Yahweh in Aramaic
2018-02-16 01:31:35
Guest:
ܙܠܘ ܥܩܒܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ ܬܘ ܚܘܐܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܣܓܘܕ ܠܗ

Can you translate this please.


2018-04-06 02:53:18
Anonymous:
How would I write out "my lord guides me" in aramaic

2018-04-18 05:22:32
ToAnonymus:
My Lord guides me = Baba qadisha dg gsa'edli


2018-05-29 11:17:51
Guest:
Hello can someone please help translating Psalm 144:1 to Aramaic?

"Blessed Be The Lord My God, Whom Teacheth My Hands To War And My Fingers To Battle:" (Psalm 144:1)

Thanks in advance,
Antonio


2018-06-08 01:31:50
ANONYMOUS EDDIE:
Religions should respect religions. Every religion is based on peoples beliefs. Everyone can believe what ever they want as long as they dont hurt anyone else. Respect is what will save this world. No one is better than anyone else no matter how rich or poor, how much time you spend at a church, synagogue, or mosque, or how many followers religions have. God made this Earth for all of us. He wants us to understand that we are one big community and that Good triumphs over evil every day no matter how bad things may get the plan is always for eternal life. (btw, I believe in Jesus Christ I am a Catholic and I do not hate Muslims. The same way we have crazy catholics there are crazy muslims. The same way there are crazy baptists. The same way there are crazy buddist. Do not judge religion because of a small percentage of people's actions) MIC DROP...

2018-06-28 12:40:57
anon:

gusmah

2018-08-09 09:13:51
g uest:

is there a word as husmo or usmah in Aramaic? if so what is the meaning please.

2018-08-09 09:18:36
guest1:
what does husma or usmah mean in aramaic
 

2018-08-09 09:20:48
Dan:
How does Eli translate into "My God?"

2018-08-22 07:28:35
Heson christolker:
How do you say the word “he”

2018-10-06 10:48:59
Guest:
 I worked in state-side Churches as a Pastoral assistant and also have done both short % long term Missionary work.

QUESTION:
"KianaBassim" - May be misspelled, it"s apparently related to thee english word "Cannabis".  It was claimed in a documentary that the recipe for holy oil in Ex 30:22 includes Cannabis or Hemp oil.  

Apparently "Hemp" (Hemp is basically Cannabis without THC and grows 10'+ tall.) is still used as fiber= clothing, rope, sails & oil among other applications.

Please email me at [email protected] for questions & "answers".  Thank You


2018-10-27 06:45:12
guest:
help
How could I translate the following sentences into Aramaic?
"Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found."
Thank you


2018-11-06 11:53:15
Guest:
What is "communicator" in aramaic, please?


2018-11-19 02:05:27
Leena Joseph:
Can someone translate Lord is my Shepherd in Aramaic? 

2018-12-01 09:10:18
Guest:
Meaning of come here 

2018-12-08 11:07:41
Guest:
How do you say "Believer" in Aramaic?

2019-01-04 08:07:13
6861:
Can someone tell me what “I shall fear no evil” and “blessed are the peacemakers” are. 

2019-01-20 08:00:30
Anonymous :
Responding to Anonymous 2016-10-12 01:21:32

How could you possibly insinuate that Christ wasn’t Jewish and he was a Muslim, when Islam wasn’t even founded until the 7th century?

You thought you really had a point to make but you don’t even have a grasp on basic human history.........


2019-01-31 08:17:13
Guest#21332456713:
 Is anyone able to translate the phrase "My Salvation" for me? Contact melaten[email protected]

2019-03-06 02:48:23
Richard:
I am not Jewish myself but it is clear to me after 35 years of research that the Jews are the owners of the Talmud it was nt written for anyone else

2019-03-13 05:58:31
Anon:
Responding to 2016-10-12 01:21:32
Its is not my place to judge, but to tell you that God sent his son Jesus as a sacrifice for our sins so that you and I both can repent and that through His grace and mercy can be set free from deaths hold over us so that we can spend eternity with him in Heaven. I pray for us and our  nations and for there to peace between them.  For it is easy to love those you like, but the Lord says to love and pray for your enemys. 


2019-03-19 03:29:23
Guest:
I need We Are One translated into Aramaic...

I plan to put it on my back tattoo.. Please help

Someone gave me the entire alphabet on paper and it was stolen on my trip to Mexico

Thank you.... if you can help!!


2019-04-11 08:25:15
Bartosz:
Hello,

Does anyone knows is it aramaic or not ?

"Jesus ebulu sucus ulube susej"


2019-04-11 06:00:00
Moses:
O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

2019-04-18 08:22:48
joerosario:
Can some 1 give me the word Honor/Honour in Aramaic ples.
Thank u
u can email it to me @ [email protected]


2019-04-19 09:13:13
Guest:
Been trying to find: "Jesus is my Savior"2019-04-24 07:12:39
S A:
*15 Astonishing facts About Islam That you Really don't know !*

*1)* *“Islam” means “surrender” or “submission”* . “Salam” (which means “peace”) is the root word of “Islam”. In a religious context the word “Islam” means “the surrendering of one’s will (without compulsion) to the true will of God in an effort to achieve peace”.

*2)* *“Muslim” means “anyone or anything that surrenders itself to the true will of God”.* By this definition, everything in nature (trees, animals, planets, etc.) are “muslims” because they are in a state of surrender to God’s will. In other words, they are fulfilling the purpose for which God created them.

*3)* *Islam is not a new religion or cult.* It is a universal way of life and civilization. Studies show that between 1.5 and 1.8 billion people in the world identify their religion as Islam. Along with Judaism and Christianity it traces its roots through Prophet Abraham and back to the first humans Adam and Eve.

*4)* *There are five pillars of practice in Islam.* These practices must be undertaken with the best of effort in order to be considered a true Muslim: A) Declaration of faith: A statement proclaiming the belief in One God and that Muhammad is a prophet of God. To become Muslim a person simply recites this statement publicly, and in Arabic. B) Formal prayer five times a day. C) Poor-due tax: 2.5% of one’s excess wealth given to the needy once a year. D) Fasting during the daylight hours in the month of Ramadan. E) Pilgrimage to Mecca at least once, if physically and financially able.

*5)* *There are six articles of faith in Islam.* These are the basic beliefs that one must have in order to be considered a true Muslim. They are belief in: A) the One God. B) all of the true prophets of God. C) the original scriptures revealed to Moses, David, Jesus and Muhammad. D) the angels. E) the Day of Judgment and the Hereafter. F) destiny.

*6)* *Muslims believe in the one Creator of the Universe, referring to Him as “Allah”* which is the Arabic word for “God”. Muslims worldwide, even English-speaking Muslims, frequently use the Arabic word “Allah” because Arabic is the language of the Qur’an. But Allah is no different than the God of Abraham, Moses and Jesus. The Creator is the Creator regardless of what people call Him. In the English language He is most commonly referred to as “God”. Yet Jesus spoke a different language, referring to God as “Eloi” in Mark 15:34 of the New Testament. Are “God” and “Eloi” different gods? Many Hispanics call God “Dios” and many French say “Dieu”. It would logically follow then that people who refer to God as “Allah” in the Arabic language are referring to the very same God. In fact, many Arab Jews and Arab Christians call God “Allah”. And the word “Allah” is written in Arabic script on the walls of many Arab churches and on the pages of Arabic Bibles. So while the understanding of God may differ between faith groups, the various names used to describe Him does not change the fact that the one Creator of the Universe is the God of all people.

*7)* *The Islamic concept of God* is that He is loving, merciful and compassionate. Islam also teaches that He is all-knowing and the perfect judge of affairs, and will punish (or forgive) accordingly. However, Allah once said to Muhammad, “My mercy prevails over my wrath”. So Islam teaches a balance between fear and hope, protecting one from both complacency and despair.

*8)* *Muslims believe that God has revealed 99 of His names, or attributes, in the Qur’an.* It is through these names that one can come to know the Creator. A few of these names are the All-Merciful, the All-Knower, the Protector, the Provider, the Near, the First, the Last, the Hidden and the Source of All Peace.

*9)* *The Christian concept of “vicarious atonement” (the idea that Jesus died for the sins of humanity) is alien to the Islamic concept of personal responsibility.* Islam teaches that on the Day of Judgment every person will be resurrected and will be accountable to God for their every word and deed. Consequently, a practicing Muslim is always striving to be righteous while hoping and praying for God’s acceptance and grace.

*10)* *Muslims believe in all of the true prophets* that preceded Muhammad, from Adam to Jesus. Muslims believe they brought the same message of voluntarily surrendering to God’s will (islam, in a generic sense) to different peoples at different times. Muslims also believe they were “muslims” (again, in a generic sense) since they followed God’s true guidance and surrendered their will to Him.

*11)* *Muslims neither worship Muhammad nor pray through him.* Muslims worship the Unseen, Omniscient Creator, Allah.

*12)* *Muslims accept the original unaltered Torah (as revealed to Moses) and the original unaltered Bible (as revealed to Jesus)* since they were revealed by God. But none of these scriptures exist today in their original form or in their entirety. Therefore, Muslims follow the subsequent, final and preserved revelation of God, the Qur’an.

*13)* *The Qur’an was not authored by Muhammad.* It was authored by God, revealed to Muhammad (through angel Gabriel) and written into physical form by his companions.

*14)* *The original Arabic text of the Qur’an contains no flaws or contradictions* and has not been altered since its revelation.

*15)* *Actual 7th century Qur’ans, complete and intact,* are on display in museums in Turkey and other places around the world.


2019-05-05 09:09:41
Gozde:
“God grant me the serenity to accept the things i cannot change, the encourage to change the things i can, and the wisdom to know the difference”

2019-05-17 11:04:58
Guest:
Eloi - ελωι 

Is it God or Ali


2019-06-02 09:41:02
Guest:
Is there a translation for John 21:15? I was wondering if there was a phonetic rendering? If this questions has been asked, I have missed it above.... Thank you
2019-06-09 11:21:39
Guest:
Who THE hell är you?

2019-06-21 06:50:05
Guest:
Could I get the Aramaic Translation for "Don't be afraid, just believe." from Mark 5:36 
Thank you!!


2019-06-24 07:12:48
prometheus:
anybody knows aramaic names of behemoth and leviathan

2019-07-22 05:13:44
arlene:
how to write Faith in aramaic

2019-08-02 02:58:59
M:
Hello. Anybody knos how to write in aramaic : “I am you, You are me” 
Thanks for answer


2019-08-16 12:52:34
Guest:
Any body knows aramaic for enlglish word "Interest on money"2019-08-16 01:31:47
CANCER:
Can people please give me the translation for cancer so i can bully some small children from bethlehem 


k thanks
2019-08-23 05:47:20
Guest:
What is the Aramaic symbols/writing for “Fear Not”?

Thanks!


2019-08-26 07:55:52
Quinita:
Hey! 

Could someone please help with the translation of the word 'beloved'

Thank you!


2019-08-31 10:33:03
Guest:
Word of God in Aramaic?


2019-09-25 02:42:33
Demetra:
Is there someone that could interpret a small writing in I think Nessana ( aramaic or possibly Nabaean?

2019-10-01 05:27:08
Demetra:
I am looking for someone that can interpret  a small writing in what I think Is Nessana (aramaic) or nabatean.  If you can help please contact me at [email protected]

2019-10-01 05:32:23
Ashley:
How would the words: “It is finished.” Look in Aramaic? I am considering getting this as a tattoo but have been unable to find a translator.

2019-10-23 10:15:10
Guest:
In response to: 
Susanne wombacher - 2016-11-24 12:26:24
"I need a  translation from Aramaic to english please: "Wela Tahlan"  ( wela tahlan l'nesyuna )" 
====
Phonetic translation would be "Weela takhlan lin'a-suna". And the translation is: Weyla = let not / tachlân = us enter / l’nesjuna = into temptation. 
The "kh" in "takhlan or tachlân" sound is made at the back of the tongue and pallet. 

The complete Lord's Prayer is as follows: 

Abwûn d’bwaschmâja
Nethkâdasch schmach
Têtê malkuthach.
Nehwê tzevjânach 
Aikâna d’bwaschmâja af b’arha.

Hawvlân lachma d’sûnkanân jaomâna.
Waschboklân chaubên wachtahên 
Waikâna daf chnân schwoken l’chaijabên.
Wela tachlân l’nesjuna
Ela patzân min bischa.

Metol dilachle malkutha 
wahaila wateschbuchta 
l’ahlâm almîn 
Amên (x4)

~~~~~~

The PHONETIC "sounds like" and English translation would the following: 

Avwoon d’bwashmaiya
Our father, who [is] in the heavens
~~~~~~
Nith-GAU-de shmakh
Holy be your name.
~~~~~~
Tey-tey malkutakh
let come your kingdom
~~~~~~
'Neh-whey tsibianna icona d'bwashmaya aff b’ar-ah'
 let be your desire [or will] Even as in heaven, so on earth
~~~~~~
Hav-lan' lakhma de-soon kannan yomana
Give us bread that we need day to day
~~~~~~
Wash Boclaun howbane wakh-tohane, 
forgive us wash our offenses 
~~~~~~
icona daf-khanan shwahan_leHY'avane
even as we also have forgiven our offenders
~~~~~~
Weela takhlan lin'a-suna
let not us enter into temptation
~~~~~~
Ela patzan min bisha.
but part us from evil (errors)
~~~~~~
Matool dela khay malkoota 
because yours are dominion
~~~~~~
wahaiyla wateshbukhta la'alam almeen.
and authority and glory [songs] from age to age.
~~~~~~
Ameyn.
Amen


2019-11-15 03:23:14
Sean:
can anyone tell me what this means in Aramaic....Fanu manu anta.....thnx Sean

2019-11-19 06:20:30
Francisco:
I want to say this.

He knows your name, He calls you son, He saves you through God's Grace and Divine Love. He is God Almighty, He is Jesuschrist, our savior.

Thank you beforehand.


2019-11-21 05:27:36
Nsks:
Teacher

2019-12-23 03:35:15
Jen:
Need to know if 'bimini' is a word in Aramaic and if so, what does it mean?

2020-01-27 09:39:38
Guest:
Does ' bimini' mean anything in Aramaic?

2020-01-29 07:54:58
Sting:
Father, if Jesus exists
then how come he never lives here?


2020-02-07 04:51:26
Guest:
I have a couple things I'd like translated from Matthew 14,
"Come" and "Lord, save me"2020-02-24 11:26:30
Ashlie:
Hi, I really want to know what language Span̄och is in. If you know, please let me know.

Thanks.


2020-02-26 12:56:54
Curious:
What is the Aramaic word for death, and what is it's definition?

2020-03-19 06:35:33
js:
crazy thinkers in Aramaic

2020-03-25 07:12:52
Guest:
He alone. Translation please

2020-03-28 08:43:59
David:
I want to verify if the Aramaic word for "RIB" when translated into English is " SEED"?

2020-04-18 09:34:36
David S:
I want to verify if the Aramaic word for "RIB" when translated into English is " SEED"?

2020-04-18 09:35:05
Guest One:
Hello!

what is translation of the phrase in english to Aramaic?
Phrase: "But deliver us from evil   Amém "

Thanks!


2020-05-08 11:29:34
manuel:
Can someone please help me translate the saying "I am greater than I was". It's really important, anyone?

2020-05-15 06:14:25
Anonymous :
I would like the words "Seventy times Seven" Into Aramaic. How it would actually look in that language. 

2020-05-23 07:55:20
Singer.2020:
Does someone know the words for "Life" "Creator" and "Death"??

2020-05-30 06:59:47
Guest:
Hello friends.  I need to translate the phrase "we are many" to aramaic to tattoo on my right shoulder.  It is very important to me and will complete my left shoulder tattoo which is Latin "et nos unum sumus" meaning "and we are one" thank you in advance

2020-10-16 06:29:58
RamMan:
Hello friends.  I need to translate the phrase "we are many" to aramaic to tattoo on my right shoulder.  It is very important to me and will complete my left shoulder tattoo which is Latin "et nos unum sumus" meaning "and we are one" thank you in advance

2020-10-16 06:30:55
Dawn:
Can someone please translate this into Aramaic for me. I am aware it comes from the Koran but I love the saying and my husband passed away and I would really like to use this in the language that Jesus spoke.

From God we come and to God we return 


2021-02-22 02:36:03
M.S.:
I believe the phrase
“I saw Satan fall like lightning from the sky.”

Translates "lightning" as Barak
Translates "from the" as O
Translates "sky" as bama (or olam).


2021-04-03 05:00:48
until:
until death do us part 

2021-09-02 08:29:00
Godschild:
Hello my son has gotten to dreams were he has seen strange writing which I believe is Aramaic writing but I am having a hard time helping him because I don't know how to read it. I think it is letters but it could be words descised as letters I don't know. if you could help in any way it would be much appreciated. Thank you.

2021-09-10 05:52:55
Guest:
Hello. In John 19:30, it says that Jesus said "it is finished"

What is the Cursive Aramaic translation for "it it finished"?


2021-12-13 06:42:37
Guest:
And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.

2022-02-26 08:13:31
Guest:
hello everyone ! can anyone tell me how “i was not built to break” can be written in aramaic script? Please it’s urgent and every important. 

you can text me:
on instagram : @evox6

ANY HELP IS APPRECIATED! thank you! 


2022-03-24 02:47:08
Gest:
I thinks an English to Aramaic Translator has got up and "Shab-qata-ni"

2022-04-10 04:44:49
[email protected]:
Hello beloved brothers and sisters


I have researched on the Aramaic a bit. But i need help with a translation :) I hope you can help. - The 7 last words Jesus spoke "father into your hands i commend my spirit". How would that translate in Aramaic, if you would use the Aramaic Alphabet.

thank you


2022-04-10 04:59:35
PRINCE NOVA:
@ Anonymous

Aramaic has been altered severely

Look to the establishment of The BAAL SHEMS in 1103ce

That being said The J phonic did not exist in any language in the world east or west until 1500 French.

That being said the Ancient World knew of no peoples called Jew no tribe called Judah nor any city called Jahrusalem.

The people of the Book in Ancient time were called EL Elohe Which is translated from Ancient Aramaic to mean "The Glory of God's Glory" in reference to the 7 Creative Spirits of God "The Elohiem"

2022-06-28 03:54:26
Mark:
I am looking for the Aramaic spelling of ‘it is finished’. 

2022-07-04 02:48:38
Guest::
How may words are there in Aramaic? How many are needed for average use. I once read 900 words can get you by in most circumstances in US English.


2022-08-04 12:37:05
Gio:
ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܙܐ ܓܪܓ ܪܺܝܣ ܨ

ܬܫܒܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘܿ ܕܨܒܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ...ܫܠܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܚ̈ܫܐ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܙܟܘܬܐ

ܕܝܢ ܠܘܬܗ ... ܥܡܝܢ

could anyone translate this?
thanks a lot :)


2022-11-12 06:13:17
Guest:
How do you translate the phrase below into Aramaic, the language Jesus spoke...

"I BELIEVE IN ONE GOD, YAHUAH, AND IN ONE REDEEMER YAHUSHA"

Can someone help me, please...thank you


2023-01-12 09:20:48
Guest:
Please assist, 

I am looking for the Translation to Aramaic for "Glory to God Alone". Or as in Latin to Aramaic "Soli Deo Gloria"


2023-02-21 10:08:57

 Use username: Guest, Anonymous, Programmer


QUOTES:
Have no friends not equal to yourself.
Confucius
Happiness does not lie in happiness, but in the achievement of it.
Fyodor Dostoevski
Get thee glass eyes, and like a scurvy politician, seem to see the things thou dost not.
William Shakespeare