TIME NOW
World current time now,
CALENDAR
Calendar monthly, yearly
login CONVERT LENGTH
login CONVERT TEMPERATURE
login DICTIONARIES, LISTS
login SCIENCE EDUCATION RELIGION
login WORK CALCULATOR
login CALCULATE LIFE

Aramaic to English translator, dictionary


           Back to top words and phrases   Aramaic language game, exercise

Aramaic word lists
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 

TOP 10 Aramey words - vote for words :)
 Osu, Oshu, 'su  Yeshua (Jesus) 1024  
 Eh  This Letter is so sacred that it is not much employed. It represents the Eye of God 1017  
 Alaha  A word meaning God.(Compare the Moslem Allah) 1016  
 Abba  Father (Head of a Monastery) 1016  
 Amanil  Immanuel, Aumen-el (Jesus) 1012  
 Eesho, Oshu, Osu  Yeshua the Nazorean (Jesus) 1009  
 Alma  Age or eternity 1008  
 La  (I) Lishan - "the tongue which praises." 1006  
 Jemali  A reed hut with a pent roof 1006  
 T'a  (I) Tab 1004  


Guest:
The Aramaic language is a Semitic language closely related to Hebrew. Originally this language of the Aramaeans, it was used, in many dialectical forms, in Mesopotamia and Syria before 1000 B.C., and later became the lingua franca of the Middle East. Aram is the Hebrew word for ancient Syria. Aramaic survived the fall of Nineveh (612 B.C.) and Babylon (539 B.C.) and remained the official language of the Persian Empire (539-337 B.C.). Before the Christian era, Aramaic had become the language of the Jews in Palestine. Jesus preached in Aramaic, and parts of the Old Testament and much of the rabbinical literature were written in Aramaic language.

2013-08-05 04:52:05
Guest:
abracadabra - is Aramaic word too :)

2013-08-05 04:54:24
Anonymous:
Aramaic is Jesus language. Jesus (Ιησούς) in Amaraic was Yeshua ישוע.

2013-08-05 05:09:17
Guest:
Have faith and you shall be healed

2015-08-06 08:11:09
Guest:
I baptize you with water for repentance, but one who is more powerful than I is coming after me;

2015-08-19 02:50:54
Guest:
I ask jesus to bless my friend with luck and good fortune so that she can better provide for her family

2015-08-24 09:32:05
Adam:
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.

2015-09-11 09:44:22
Guest:
What is 'faith' in aramaic script?

2015-10-19 03:31:14
Mamber:
What is the word in Aramaic for "Beginning"

2016-01-11 08:05:53
Guest:
Hello,i need help with translation.I'd like the phrase " Rest in piece my little angel by the lord's side " translated into Aramaic using the Aramaic alphabets. can anyone please help.Regards
Johnny


2016-02-04 04:58:33
Guest:
How do you pronounce "Eli Eli lema sabachthani"

2016-03-20 02:20:10
Ann Onymous:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:24:49
Guest:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:25:06
princesswarrior4god:
I am looking for the ancient aramaic language translation that Jesus spoke.... I am looking for the phrase " Father forgive them for they know not what they do. Into thy hands I commit my spirit. it is finished" Can anyone translate this into aramaic for me or know what I can use to look up the proper language translator from english into aramaic?


2016-06-02 01:06:38
HELP!:
I'm looking for the translation of "awake my soul"

2016-06-28 05:56:23
guest:
as above so below?2016-07-29 03:00:07
anonymous:
ܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܕܒܢܝܢܫܐ ܐܡܠܠ ܘܒܕܡܠܐܟܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܗܘܝܬ ܠܝ ܢܚܫܐ ܕܙܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܗܒ ܩܠܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܝܘܬܐ ܘܐܕܥ ܐܪܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܟܠܗ ܝܕܥܬܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܟܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܫܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܝܬ ܒܝ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܕܡ ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ ܘܐܢ ܐܫܠܡ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪ ܐܢܐ ܚܘܒܐ ܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܗ ܘܒܣܝܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܚܣܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܓܫ ܘܠܐ ܡܬܚܬܪ ܘܠܐ ܣܥܪ ܕܒܗܬܬܐ ܘܠܐ ܒܥܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܬܦܝܪ ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ ܟܠ ܡܣܒܪ ܟܠ ܣܒܠ ܚܘܒܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܦܠ ܢܒܝܘܬܐ ܓܝܪ ܢܬܒܛܠܢ ܘܠܫܢܐ ܢܫܬܬܩܘܢ ܘܝܕܥܬܐ ܬܬܒܛܠ ܩܠܝܠ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܡܬܢܒܝܢ ܚܢܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܬܐܬܐ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܢܬܒܛܠ ܗܘ ܡܕܡ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ ܟܕ ܝܠܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܡܠܠ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ ܟܕ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܛܠܬ ܗܠܝܢ ܕܛܠܝܘܬܐ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܒܦܠܐܬܐ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ ܗܫܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܝܕܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܪܒ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܚܘܒܐ2016-08-04 08:53:21
KFK:
ܟܐܠܕ ܒܢ ܦܝܨܠ ܒܢ ܟܐܠܕ ܐܠܥܐܟܘܪ ܐܠܗܕܝܠܝ ܐܠܒܩܡܝ

2016-09-30 05:28:46
Jorge:
Looking if someone can translate " I Shall Not All Die" in Aramaic 
Please help. 

Thanks2016-10-03 08:27:41
saaaqi:
we need aramaic translator. 
for a paid job. 
contact me at [email protected]


2016-10-07 10:19:09
Anonymous:
What a crock of sh!t. 1st of all, how is Aramaic more closely related to Hebrew when it's practically Arabic? In fact, it is Arabic. And the reason Jesus spoke Aramaic and not Hebrew, is because he was Lebanese, not Jewish. He didn't even like Jews, who had a bounty on his head for exposing them as corrupt liars and imposters (aka the money changers he warned about) (aka the khazar's)).

And likely, it's someone Jewish claiming Aramaic is related to Hebrew (clearly and totally ignoring the fact that it's an Arabic dialect).

And here's another fact.  Jesus said "peace be upon" all day, everyday to everyone. In his native language of Aramaic it's pronounced "Assalamualaikum". The Bible clearly states it over and over, but ignores that fact.

But what do you expect from a book rewritten by and named after an openly homosexual King (King "flaming fag" James). Which makes it hilarious when Christians hold it in their hand while yelling about gays..  (definitely the most super retarded people on earth)

Mathew 26:39 (In the BIBLE) also states that he prayed on his face. How many Jews go around saying "Assalamualaikum" to everybody all day while praying on their face?  0.   Zero.    Zilch.  None. 

Also hilarious... Christians loving Jesus and hating Muslims,  lol. (pathetic people so far beyond super retarded) Purely comedy.


2016-10-12 01:21:32
Susanne wombacher:
I need a  translation from Aramaic to english please:" Wela Tahlan  ( wela tahlan l'nesyuna )


2016-11-24 12:26:24
Guest :
APPA KAPATHU "-APPA SUGAMA?

2016-11-27 07:58:58
Jedidiah:
I was wondering if someone could write in aramaic Jesus' quote from John 19:28 "I thirst." or "I am thirsty." 

2016-11-28 10:57:42
gareth:
Forget nothing forgive noone2016-12-03 01:40:43
Geust:
 I am, Emmanuel, Jesus, Christ Jesus translated into Aramaic. and the  number of the name
 


2016-12-03 08:59:35
Guest:
In response to Anonymous, dated 10/12 2016
 
Matthew 7:1-3
 
     Judge not that ye be not judged,for with what judgement ye judge, ye shall be judged and with what measure ye mete, it shall be measured unto you again.
     And seest thou the mote that is in thy brother's eye, and preceivest  not the beam that is thy own eye? Or how sayest thou to thy brother, suffer me to cast out the mote out of thine eye, and behold a beam is in thine own eye?                                                                                                                                                                  HYPOCRITE, first cast out the beam in thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.    (Geneva Bible 1599)
 
It's easier to judge others than see your own wrong, It's easier to judge other's than judge yourself. You have no eyes to see or ears to hear, I will pray for you brother, Jesus the Christ taught unconditional love for all not just some.


2016-12-03 09:24:13
bprice:
Luke's gospel records the shepherds hearing an angelic announcement.  It must have shocked Joseph to hear the shepherds speak words about his son they should not have known.  What are the Aramaic words translated "savior," "christ" and "lord"?

2016-12-06 11:45:09
D.K:
PLEASE COULD I HAVE THE ARAMAIC TRANSLATION FOR "I SHALL BE HEALED! " PLEASE THANKS

2016-12-07 08:07:49
nicholle:
id love the writing for "Talitha Koum" from the book of Mark "little girl, get up" in Galian Aramaic ... thank you!

2016-12-11 07:22:13
Trolius Maximus:
GIVE ME AN ENGLISH TO ARAMAIC TRANSLATOR OR I WILL CONSUME THIS WORLD IN CONFLAGRANT HELL-FIRE!! (...thanks)

--Beëlzebub


2017-01-21 11:36:02
Anonymous:
How is "gneration" in amaraic and how to pronounce it ?

2017-03-08 10:03:30
Guest:
Hi 
i am looking for the translation of "I am the lord thy god" in Amaraic. can anyone help me translating it?
Thanks2017-03-21 08:50:46
guest:
Eli, Eli, lemana shabakthani! (Mathew 27:46) is followed by My God,My God, for this I was spared!( text note concerning this phrase ( page 986,Holy Bible from the Ancient Eastern Text,Translated by George  M. Lamsa  (Translations from the Aramaic of the Peshitta text-Authorized Bible of the Church of the East, Library of Congress ISBN 0-06-064922)  is translator's 1. This was my destiny.

2017-03-23 09:45:32
guest:
E Eli, Eli, lemana shabakthani!{Mathew27:46) is translated "My God, my God, for this I was spared! translator's note 1. pg.986 Holy Bible  From the Ancient Eastern Text, ISBN 0-06-064922, reads "This was my destiny" in colloquial Aramaic/Syriac


2017-03-23 10:13:47
Guest:
Can you please translate this in English? Eli Eli lema sabachthani

2017-04-16 10:15:22
Guest:
I'm looking for Matthew in Aramaic 

2017-04-19 11:07:22
Guest:
can someone please help me please im begging all of you. please translate this into aramaic.. "Only God knows why" i would really appreciate it. 

2017-04-24 10:51:24
Guest:
What does Rahka en tu mean... spelling might be way wrong spelled it how it sounds to me... thank you!! 

2017-05-14 03:51:14
morgan:
I am Maran Eoshoa Msheeka


2017-05-16 07:37:57
Guest :
Greetings in the blessed name of Jesus and love from India.
 
My name is Kadmiel Kalyan Kumar 
 
If someone could translate my name into Aramaic I would be greatly appreciated. I wanted to see how does it look like in Aramaic.
 
Thank you.

Lecturer: What does your name means in Hindu? I know that kumar means prince.


2017-05-27 06:39:26
Mary:
I'm looking for an Aramaic translation (in both romanized and Syriac script if possible) of the following sentence: Your bride blushes beautifully. 

Thank you so much!!


2017-05-29 01:00:04
sidney:
how would you spell remember in aramaic? 


2017-05-30 05:03:22
guest:
Could anyone translate Mene, mene, tekel satana satana, i cannot for the life of me find out what it means


2017-06-01 07:16:54
Guest:
And now these three remain: 
faith, hope and love. 
But the greatest of these is love.  
1st Corinthians 13:13


I am trying to translate the above bible verse into written aramaic.  not concerned with pronunciation etc...just the verse written in aramaic.

Any help or advice would be appreciated.

Marty USA
949-616-8449


2017-06-13 07:31:05
Khan:
Proverbs 31:10: "Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies." Can someone translate this in aramaic?

2017-06-14 10:09:50
Guest:
I have searched for years for a phrase to be translated to Aramaic from English.  I want the translation because the phrase has personal meaning as well as spiritual.  Since the language Aramaic was Jesus language I want the translation.  Can anyone point me in the right direction?2017-07-17 12:17:14
Caleb:
I am hoping that someone can tell me what the Aramiac and then more correct English translation would be of 1 Corintians 3-5: "that Christ died for our sins according to the Scriptures, 4that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, 5"

I am wondering if the actual translation would be "for our sins" or "By our sins".

thank you in advance.
Caleb2017-07-26 12:26:08
Maria:
Hi can you please tell me who is written the name of jesus mother in aramaic?

2017-08-10 12:57:39
Aldo:
kntlamemny aedahsnak tieamnek airlesh mantnikak elohim

2017-08-15 07:20:10
Anil:
1) "Believe in me"
2) Believe in you"2017-08-16 06:50:36
Roisin:
Could someone please give me the aramaic text for 'Father into your hands I commend my spirit Luke 23:46.Thanks

2017-09-07 10:09:27
Aramaic-keen:
Hey everyone, 

I am looking for a transliteration of the following verse: 
there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel2017-09-25 10:57:06
Tom:
Need to translate this phrase into Aramaic:

"My grace is sufficient for you"

Thanks


2017-09-29 08:58:02
D4ftnt:
Could anyone give me script for the word for ... 
Corinthians 

Thanks


2017-10-03 01:34:04
Ed:
How does one say & write "I Love You" in Aramaic?

2017-10-11 05:01:06
FollowJesus :):
Jasher 23:38 ויאמר לו אברהם ויאמר אליו יהוה לך נלחם, השטן, התחננו מאיתנו כי אנחנו הולכים על-ידי פקודותיו של אלוהים.


:)
2017-11-17 01:38:22
Melanie:
Hi. Can anyone translate the following into aramaic for me?

Natalie 
4.12.15

(Its a date of birth 4th December 2015)


2017-11-20 09:36:23
Guest:
From Wikipedia:

Eli, Eli, lema sabachthani (Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ σαβαχθανί) Matthew 27:46 Around the ninth hour, Jesus shouted in a loud voice, saying "Eli, Eli, lema sabachthani?" which is, "My God, my God, why have you forsaken me?" Mark 15:34 And at the ninth hour, Jesus shouted in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" which is translated, "My God, my God, for what have you forsaken me?" ..... More
 

2017-11-26 06:18:38
Yvette:
Where can I get the aramaic version of the song "Silent night"  perhaps in english phonetic.
  


2017-12-10 10:45:09
Co-Spirit:
Love to you all

2017-12-17 01:52:35
Michael:
I’m looking for Aramaic what Jesus said to Peter son of Simon. Do you love me peter three times he asked. What is the true meaning of Jesus’ love when speaking to Peter in Aramaic 

2017-12-22 01:29:15
Liliana Ramey :
Please help, I need the translation from English to Aramaic of the following:

Peace starts with me.


2017-12-22 05:54:39
Staci:
I was told במרומא​ means "at the same level".  Is this correct?

2018-01-07 04:05:01
Guest:
If anyone here can help me, I would really, really appreciate it.

I am looking for the translation in Aramaic lettering for "I am worthy".

If at all possible, in 32 point type or larger. 

Please email it to [email protected]

I thank you kindly.


2018-01-20 07:24:03
sam:
מֵימְרִי קְֹדָמָך יְהָך וְשֻׁורַיָא אְכַבֵישׁ דַשִׁין דִנחָשׁ אְתַבַר וְעָבְרִין דְבַרזַל
I want this to be translated


2018-02-03 11:22:11
Guest:
How is "the one with godly knowledge" said in Aramaic?

2018-02-05 07:47:34
Tom:
Please translate: until death do part us 

2018-02-11 06:31:51
anish:
can anyone please tell me the aramaic word for number 101 and its pronunciation in english

2018-02-12 08:35:38
Una:
Can someone tell me the word "Love" in Aramic and pronounce it? Please.

2018-02-14 06:09:54
Carlos:
How do you say. I rebuke in the name of Yahweh in Aramaic
2018-02-16 01:31:35
Guest:
ܙܠܘ ܥܩܒܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ ܬܘ ܚܘܐܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܣܓܘܕ ܠܗ

Can you translate this please.


2018-04-06 02:53:18
Anonymous:
How would I write out "my lord guides me" in aramaic

2018-04-18 05:22:32
ToAnonymus:
My Lord guides me = Baba qadisha dg gsa'edli


2018-05-29 11:17:51
Guest:
Hello can someone please help translating Psalm 144:1 to Aramaic?

"Blessed Be The Lord My God, Whom Teacheth My Hands To War And My Fingers To Battle:" (Psalm 144:1)

Thanks in advance,
Antonio


2018-06-08 01:31:50
ANONYMOUS EDDIE:
Religions should respect religions. Every religion is based on peoples beliefs. Everyone can believe what ever they want as long as they dont hurt anyone else. Respect is what will save this world. No one is better than anyone else no matter how rich or poor, how much time you spend at a church, synagogue, or mosque, or how many followers religions have. God made this Earth for all of us. He wants us to understand that we are one big community and that Good triumphs over evil every day no matter how bad things may get the plan is always for eternal life. (btw, I believe in Jesus Christ I am a Catholic and I do not hate Muslims. The same way we have crazy catholics there are crazy muslims. The same way there are crazy baptists. The same way there are crazy buddist. Do not judge religion because of a small percentage of people's actions) MIC DROP...

2018-06-28 12:40:57
anon:

gusmah

2018-08-09 09:13:51
g uest:

is there a word as husmo or usmah in Aramaic? if so what is the meaning please.

2018-08-09 09:18:36
guest1:
what does husma or usmah mean in aramaic
 

2018-08-09 09:20:48
Dan:
How does Eli translate into "My God?"

2018-08-22 07:28:35
Heson christolker:
How do you say the word “he”

2018-10-06 10:48:59
Guest:
 I worked in state-side Churches as a Pastoral assistant and also have done both short % long term Missionary work.

QUESTION:
"KianaBassim" - May be misspelled, it"s apparently related to thee english word "Cannabis".  It was claimed in a documentary that the recipe for holy oil in Ex 30:22 includes Cannabis or Hemp oil.  

Apparently "Hemp" (Hemp is basically Cannabis without THC and grows 10'+ tall.) is still used as fiber= clothing, rope, sails & oil among other applications.

Please email me at [email protected] for questions & "answers".  Thank You


2018-10-27 06:45:12
guest:
help
How could I translate the following sentences into Aramaic?
"Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found."
Thank you


2018-11-06 11:53:15
Guest:
What is "communicator" in aramaic, please?


2018-11-19 02:05:27
Leena Joseph:
Can someone translate Lord is my Shepherd in Aramaic? 

2018-12-01 09:10:18
Guest:
Meaning of come here 

2018-12-08 11:07:41
Guest:
How do you say "Believer" in Aramaic?

2019-01-04 08:07:13
6861:
Can someone tell me what “I shall fear no evil” and “blessed are the peacemakers” are. 

2019-01-20 08:00:30
Anonymous :
Responding to Anonymous 2016-10-12 01:21:32

How could you possibly insinuate that Christ wasn’t Jewish and he was a Muslim, when Islam wasn’t even founded until the 7th century?

You thought you really had a point to make but you don’t even have a grasp on basic human history.........


2019-01-31 08:17:13

 Use username: Guest, Anonymous, Programmer


QUOTES:
My library Was dukedom large enough.
William Shakespeare, 'The Tempest', Act 1 scene 2
Gratitude is born in hearts that take time to count up past mercies.
Charles E. Jefferson
We must walk consciously only part way toward our goal, and then leap in the dark to our success.
Henry David Thoreau