TIME NOW
World current time now,
CALENDAR
Calendar monthly, yearly
login GOLD PRICE, RATE
login HOROSCOPE
login DICTIONARIES, LISTS
login SCIENCE EDUCATION RELIGION
login FINANCE, BUSINESS
login WORLD COUNTRIES, WIKI

Aramaic to English translator, dictionary


           Back to top words and phrases   Aramaic language game, exercise

Aramaic word lists
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 

TOP 10 Aramey words - vote for words :)
 Osu, Oshu, 'su  Yeshua (Jesus) 1024  
 Eh  This Letter is so sacred that it is not much employed. It represents the Eye of God 1017  
 Alaha  A word meaning God.(Compare the Moslem Allah) 1016  
 Abba  Father (Head of a Monastery) 1016  
 Amanil  Immanuel, Aumen-el (Jesus) 1012  
 Eesho, Oshu, Osu  Yeshua the Nazorean (Jesus) 1009  
 Alma  Age or eternity 1008  
 La  (I) Lishan - "the tongue which praises." 1006  
 Jemali  A reed hut with a pent roof 1006  
 T'a  (I) Tab 1004  


Guest:
The Aramaic language is a Semitic language closely related to Hebrew. Originally this language of the Aramaeans, it was used, in many dialectical forms, in Mesopotamia and Syria before 1000 B.C., and later became the lingua franca of the Middle East. Aram is the Hebrew word for ancient Syria. Aramaic survived the fall of Nineveh (612 B.C.) and Babylon (539 B.C.) and remained the official language of the Persian Empire (539-337 B.C.). Before the Christian era, Aramaic had become the language of the Jews in Palestine. Jesus preached in Aramaic, and parts of the Old Testament and much of the rabbinical literature were written in Aramaic language.

2013-08-05 04:52:05
Guest:
abracadabra - is Aramaic word too :)

2013-08-05 04:54:24
Anonymous:
Aramaic is Jesus language. Jesus (Ιησούς) in Amaraic was Yeshua ישוע.

2013-08-05 05:09:17
Guest:
Have faith and you shall be healed

2015-08-06 08:11:09
Guest:
I baptize you with water for repentance, but one who is more powerful than I is coming after me;

2015-08-19 02:50:54
Guest:
I ask jesus to bless my friend with luck and good fortune so that she can better provide for her family

2015-08-24 09:32:05
Adam:
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.

2015-09-11 09:44:22
Guest:
What is 'faith' in aramaic script?

2015-10-19 03:31:14
Mamber:
What is the word in Aramaic for "Beginning"

2016-01-11 08:05:53
Guest:
Hello,i need help with translation.I'd like the phrase " Rest in piece my little angel by the lord's side " translated into Aramaic using the Aramaic alphabets. can anyone please help.Regards
Johnny


2016-02-04 04:58:33
Guest:
How do you pronounce "Eli Eli lema sabachthani"

2016-03-20 02:20:10
Ann Onymous:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:24:49
Guest:
Its pronounced "Aylee Aylee Lima Shab-qata-ni" I believe these were Jesus's words according to the Bible as he was tied to the cross and they mean "My God, My God, why have you abandoned me??" 

2016-05-16 10:25:06
princesswarrior4god:
I am looking for the ancient aramaic language translation that Jesus spoke.... I am looking for the phrase " Father forgive them for they know not what they do. Into thy hands I commit my spirit. it is finished" Can anyone translate this into aramaic for me or know what I can use to look up the proper language translator from english into aramaic?


2016-06-02 01:06:38
HELP!:
I'm looking for the translation of "awake my soul"

2016-06-28 05:56:23
guest:
as above so below?2016-07-29 03:00:07
anonymous:
ܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܕܒܢܝܢܫܐ ܐܡܠܠ ܘܒܕܡܠܐܟܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܗܘܝܬ ܠܝ ܢܚܫܐ ܕܙܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܗܒ ܩܠܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܝܘܬܐ ܘܐܕܥ ܐܪܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܟܠܗ ܝܕܥܬܐ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܟܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܫܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܝܬ ܒܝ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܕܡ ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ ܘܐܢ ܐܫܠܡ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪ ܐܢܐ ܚܘܒܐ ܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܗ ܘܒܣܝܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܚܣܡ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܓܫ ܘܠܐ ܡܬܚܬܪ ܘܠܐ ܣܥܪ ܕܒܗܬܬܐ ܘܠܐ ܒܥܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܬܦܝܪ ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ ܟܠ ܡܣܒܪ ܟܠ ܣܒܠ ܚܘܒܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܦܠ ܢܒܝܘܬܐ ܓܝܪ ܢܬܒܛܠܢ ܘܠܫܢܐ ܢܫܬܬܩܘܢ ܘܝܕܥܬܐ ܬܬܒܛܠ ܩܠܝܠ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܡܬܢܒܝܢ ܚܢܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܬܐܬܐ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܢܬܒܛܠ ܗܘ ܡܕܡ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ ܟܕ ܝܠܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܡܠܠ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ ܟܕ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܛܠܬ ܗܠܝܢ ܕܛܠܝܘܬܐ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܒܦܠܐܬܐ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ ܗܫܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܝܕܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܪܒ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܚܘܒܐ2016-08-04 08:53:21
KFK:
ܟܐܠܕ ܒܢ ܦܝܨܠ ܒܢ ܟܐܠܕ ܐܠܥܐܟܘܪ ܐܠܗܕܝܠܝ ܐܠܒܩܡܝ

2016-09-30 05:28:46
Jorge:
Looking if someone can translate " I Shall Not All Die" in Aramaic 
Please help. 

Thanks2016-10-03 08:27:41
saaaqi:
we need aramaic translator. 
for a paid job. 
contact me at [email protected]


2016-10-07 10:19:09
Anonymous:
What a crock of sh!t. 1st of all, how is Aramaic more closely related to Hebrew when it's practically Arabic? In fact, it is Arabic. And the reason Jesus spoke Aramaic and not Hebrew, is because he was Lebanese, not Jewish. He didn't even like Jews, who had a bounty on his head for exposing them as corrupt liars and imposters (aka the money changers he warned about) (aka the khazar's)).

And likely, it's someone Jewish claiming Aramaic is related to Hebrew (clearly and totally ignoring the fact that it's an Arabic dialect).

And here's another fact.  Jesus said "peace be upon" all day, everyday to everyone. In his native language of Aramaic it's pronounced "Assalamualaikum". The Bible clearly states it over and over, but ignores that fact.

But what do you expect from a book rewritten by and named after an openly homosexual King (King "flaming fag" James). Which makes it hilarious when Christians hold it in their hand while yelling about gays..  (definitely the most super retarded people on earth)

Mathew 26:39 (In the BIBLE) also states that he prayed on his face. How many Jews go around saying "Assalamualaikum" to everybody all day while praying on their face?  0.   Zero.    Zilch.  None. 

Also hilarious... Christians loving Jesus and hating Muslims,  lol. (pathetic people so far beyond super retarded) Purely comedy.


2016-10-12 01:21:32
Susanne wombacher:
I need a  translation from Aramaic to english please:" Wela Tahlan  ( wela tahlan l'nesyuna )


2016-11-24 12:26:24
Guest :
APPA KAPATHU "-APPA SUGAMA?

2016-11-27 07:58:58
Jedidiah:
I was wondering if someone could write in aramaic Jesus' quote from John 19:28 "I thirst." or "I am thirsty." 

2016-11-28 10:57:42
gareth:
Forget nothing forgive noone2016-12-03 01:40:43
Geust:
 I am, Emmanuel, Jesus, Christ Jesus translated into Aramaic. and the  number of the name
 


2016-12-03 08:59:35
Guest:
In response to Anonymous, dated 10/12 2016
 
Matthew 7:1-3
 
     Judge not that ye be not judged,for with what judgement ye judge, ye shall be judged and with what measure ye mete, it shall be measured unto you again.
     And seest thou the mote that is in thy brother's eye, and preceivest  not the beam that is thy own eye? Or how sayest thou to thy brother, suffer me to cast out the mote out of thine eye, and behold a beam is in thine own eye?                                                                                                                                                                  HYPOCRITE, first cast out the beam in thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.    (Geneva Bible 1599)
 
It's easier to judge others than see your own wrong, It's easier to judge other's than judge yourself. You have no eyes to see or ears to hear, I will pray for you brother, Jesus the Christ taught unconditional love for all not just some.


2016-12-03 09:24:13
bprice:
Luke's gospel records the shepherds hearing an angelic announcement.  It must have shocked Joseph to hear the shepherds speak words about his son they should not have known.  What are the Aramaic words translated "savior," "christ" and "lord"?

2016-12-06 11:45:09
D.K:
PLEASE COULD I HAVE THE ARAMAIC TRANSLATION FOR "I SHALL BE HEALED! " PLEASE THANKS

2016-12-07 08:07:49
nicholle:
id love the writing for "Talitha Koum" from the book of Mark "little girl, get up" in Galian Aramaic ... thank you!

2016-12-11 07:22:13
Trolius Maximus:
GIVE ME AN ENGLISH TO ARAMAIC TRANSLATOR OR I WILL CONSUME THIS WORLD IN CONFLAGRANT HELL-FIRE!! (...thanks)

--Beëlzebub


2017-01-21 11:36:02
Anonymous:
How is "gneration" in amaraic and how to pronounce it ?

2017-03-08 10:03:30
Guest:
Hi 
i am looking for the translation of "I am the lord thy god" in Amaraic. can anyone help me translating it?
Thanks2017-03-21 08:50:46
guest:
Eli, Eli, lemana shabakthani! (Mathew 27:46) is followed by My God,My God, for this I was spared!( text note concerning this phrase ( page 986,Holy Bible from the Ancient Eastern Text,Translated by George  M. Lamsa  (Translations from the Aramaic of the Peshitta text-Authorized Bible of the Church of the East, Library of Congress ISBN 0-06-064922)  is translator's 1. This was my destiny.

2017-03-23 09:45:32
guest:
E Eli, Eli, lemana shabakthani!{Mathew27:46) is translated "My God, my God, for this I was spared! translator's note 1. pg.986 Holy Bible  From the Ancient Eastern Text, ISBN 0-06-064922, reads "This was my destiny" in colloquial Aramaic/Syriac


2017-03-23 10:13:47
Guest:
Can you please translate this in English? Eli Eli lema sabachthani

2017-04-16 10:15:22
Guest:
I'm looking for Matthew in Aramaic 

2017-04-19 11:07:22
Guest:
can someone please help me please im begging all of you. please translate this into aramaic.. "Only God knows why" i would really appreciate it. 

2017-04-24 10:51:24
Guest:
What does Rahka en tu mean... spelling might be way wrong spelled it how it sounds to me... thank you!! 

2017-05-14 03:51:14
morgan:
I am Maran Eoshoa Msheeka


2017-05-16 07:37:57
1 2 Next Last

 Use username: Guest, Anonymous, Programmer


QUOTES:
Book dedication To myself, without whose inspired and tireless efforts this book would not have been possible.
Al Jaffee
Good people are good because they've come to wisdom through failure. We get very little wisdom from success, you know.
William Saroyan
Where would this country be without this great land of ours?
Ronald Reagan